Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
11 dec 2017

Nieuwe wet moet bedrijfsgeheimen beschermen

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft bij de Tweede Kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ingediend. Het gaat om de implementatie van een Europese richtlijn, die de rechtsbescherming voor ondernemingen in de EU gelijk moet trekken.

De Nederlandse wet kent op dit moment geen specifieke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen, maar biedt daartoe wel mogelijkheden via het civiele recht, waaronder het arbeidsrecht, en het strafrecht. Ook zijn er al verschillende wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom, zoals de Rijksoctrooiwet en de Auteurswet.
De nieuwe bescherming van bedrijfsgeheimen is volgens de minister een belangrijk aanvullend instrument. ‘Zo begint menig intellectueeleigendomsrecht met een geheim: het plot van een auteur, schetsen van een nieuw model auto, onderzoeksresultaten met betrekking tot een nieuw medicijn of plannen ten aanzien van de lancering van een nieuw merkproduct,’ schrijft de minister in de toelichting.
Van bedrijfsgeheimen is sprake in de nieuwe wet wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft ‘omdat zij geheim is’ en als de houder deze informatie  ‘heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden’.
Innovatieve bedrijven worden steeds meer blootgesteld aan oneerlijke praktijken die zijn gericht op het onrechtmatige verkrijgen van bedrijfsgeheimen, zoals ontvreemding, kopiëren zonder toestemming, economische spionage of inbreuk op vertrouwelijkheidsvereisten, zowel van binnen als van buiten de EU, aldus de toelichting. Ondanks het belang ervan bestaan er tot dusver geen EU-regels op dit terrein.
Inbreukmakers kunnen in een civiele procedure voor de rechter worden gedaagd, die een reeks maatregelen kan bevelen, zoals een verbod op het produceren en in de handel brengen van inbreuk makende artikelen en het uit de handel nemen en vernietigen daarvan. De gedupeerde kan een schadevergoeding toegewezen krijgen en inbreukmakers kunnen op last van de rechter openbaar worden gemaakt.

Bron: www.sconline.nl