Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
10 jul 2018

Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook als hij na een langdurige ziekteperiode wordt ontslagen. Door werkgevers wordt het echter als financieel zwaar en onredelijk ervaren dat zij eerst twee jaar loon moeten doorbetalen bij ziekte, en dat zij daarna alsnog de transitievergoeding verschuldigd zijn aan de werknemer. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) aan te bieden en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen.

Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Er is samenloop tussen dit wetsvoorstel en andere maatregelen uit het regeerakkoord, die zien op de aanpassing van de berekening en de opbouw van de transitievergoeding, bijvoorbeeld het voorstel dat een werknemer vanaf dag 1 recht heeft op een transitievergoeding. Deze maatregelen zullen nader uitgewerkt worden in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), dat minister Koolmees in het najaar naar de Kamer wil sturen. Dan zal hij ook terugkomen op de uitwerking van de compensatiemaatregel transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in de hierboven genoemde gevallen.