Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
11 apr 2018

Naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) is afgelopen vrijdag 6 april het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit wordt onder andere duidelijk gemaakt wie wel en wie niet onder het begrip ‘UBO’ vallen, alsmede welke rechtspersonen een UBO dienen aan te wijzen.

De Ultimate Beneficial Owner (UBO) is kort gezegd de natuurlijke persoon die economisch gerechtigd is tot de rechtspersoon of daarover de controle uitoefent. Wie kwalificeert als UBO verschilt per soort rechtspersoon of entiteit:

  • voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze regel;
  • voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon;
  • voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst;

Heeft een rechtspersoon geen UBO volgens deze regels, dan moet een zogenaamde Pseudo-UBO worden aangewezen. Een Pseudo-UBO is de persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon (bijvoorbeeld de bestuurder). Deze regeling garandeert dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd.

Rechtspersonen zullen worden verplicht om hun UBO’s te registreren bij de Kamer van Koophandel. Het zogenaamde UBO-register zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 in werking treden. Het aangepaste Uitvoeringsbesluit zal samen met de gewijzigde Wwft per 1 juni 2018 van kracht zijn.

De nieuwe regelgeving kan een directe invloed hebben op uw privacy indien u als UBO wordt aangemerkt. De UBO-informatie zal immers openbaar zijn. Heeft u vragen over de UBO binnen uw organisatie of over de verplichte registratie, neem dan contact met ons op.

Bron: Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018