Terug naar het overzicht
Delen: Dit nieuwsbericht delen:
18 apr 2018
Op 11 april 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming gereageerd op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer om in te gaan op de uitspraak van het Hof van Justitie inzake Smallsteps. De minister bevestigt dat de klankbordgroep de behoefte in de praktijk aan WCO I onderschrijft en verzoekt de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een wijziging van het arbeidsrecht waarbij de belangen van alle bij doorstart betrokken partijen tot hun recht moeten komen.

Aanleiding brief minister

Naar aanleiding van brieven van zowel FNV en CNV als de NOvA heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid de behandeling van het wetsvoorstel WCO I aangehouden en de Minister voor Rechtsbescherming verzocht om een reactie. In hun brieven uiten FNV, CNV en de NOvA de zorg dat er sinds de uitspraak van het Hof van Justitie meer onduidelijkheid en daarmee rechtsonzekerheid is ontstaan over de vraag wanneer de uit de richtlijn voortvloeiende arbeidsrechtelijke bescherming bij overgang van een onderneming nu wel of niet van toepassing is in geval van een doorstart in faillissement.

Ook doen zij een voorstel om de ontstane situatie te ondervangen door gebruik te maken van de optie in de richtlijn om in de wet te bepalen dat bij iedere doorstart in faillissement de uit de richtlijn voorvloeiende regels worden toegepast en daarbij tevens gebruik te maken van de mogelijkheid om de gevolgen van die toepassing te verzachten. De minister is hierop in overleg getreden met de klankbordgroep.

Rechtsonzekerheid

Alle deelnemers aan de klankbordgroep herkennen zich in de constatering dat de uitspraak van het Hof van Justitie – mede vanwege invloed op de klassieke faillissementsdoorstart – heeft geleid tot rechtsonzekerheid. Inmiddels zijn er twee rechterlijke uitspraken waarin de uitspraak van het Hof van Justitie in concrete doorstartsituaties nadere invulling heeft gekregen (JAR 2018/40 en JAR 2017/261 m.nt. Jansen). De klankbordgroep verwacht dat via de jurisprudentie meer helderheid zal ontstaan over de gevolgen van de uitspraak van Hof van Justitie, maar dit kost tijd en de specifieke omstandigheden van het individuele geval zullen beslissend blijven.

Oproep nieuwe wettelijke regeling

Alle deelnemers van de klankbordgroep konden zich vinden in het streven om te komen tot een nieuwe regeling. Ook staan alle deelnemers ervoor open om de door FNV, CNV en de NOvA voorgestelde oplossingsrichting te beproeven. Wel geven enkele deelnemers van de klankbordgroep aan hierbij de nodige kritische kanttekeningen te hebben en stellen dat de rechtspraktijk gebaat is bij een structurele oplossing. Daarbij dient in een nieuwe regeling de belangen van de verschillende betrokkenen bij een doorstart op een evenwichtige manier geborgd te worden.

Wel is de verwachting dat het geen eenvoudige opgave zal zijn om te komen tot een regeling waarin alle aandachtspunten voldoende tot hun recht komen. Met het oog hierop stelt de klankbordgroep voor om een kleine schrijfgroep te formeren om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te verkennen. Op basis van dit voorwerk zal vervolgens in breed verband met de klankbordgroep de mogelijke vormgeving van een nieuwe regeling worden besproken. Dit voorstel is door alle deelnemers van de klankbordgroep geaccepteerd.

Voortzetting behandeling wetsvoorstel

Tot slot heeft de minister aan de klankbordgroep voorgelegd of de behandeling van het wetsvoorstel WCO I voorlopig aangehouden zou moeten worden. Alle deelnemers van de klankbordgroep zijn het erover eens dat het aantal situaties waarin gebruik zal worden gemaakt van de WCO I beperkter is dan waarmee bij aanvang van het wetgevingstraject rekening werd gehouden. Dit is het effect van de eerder genoemde rechtsonzekerheid als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie.

Toch menen alle deelnemers dat het een gemis is wanneer de WCO I niet al zou kunnen worden gebruikt in situaties waarin die rechtsonzekerheid geen rol speelt. De behandeling van de WCO I kan volgens de klankbordgroep dus worden voortgezet. Wel benadrukken FNV, CNV en de NOvA dat het van belang is dat de positie van werknemers bij een doorstart in faillissement beter wordt geregeld.

Verzoek minister

De minister stelt vast dat het nadere overleg met de klankbordgroep heeft geleid tot overeenstemming over de noodzaak van een regeling betreffende de positie van werknemers bij een doorstart in faillissement waarmee de uitspraak van het Hof van Justitie een concretisering in de Nederlandse wetgeving zou kunnen krijgen.

De schrijfgroep zal de mogelijke hoofdlijnen voor een toekomstige regeling spoedig in kaart brengen. De minister verwacht dat de klankbordgroep zich hier dan nog voor de zomer 2018 over zal kunnen buigen. Op basis hiervan verzoekt de Minister voor Rechtsbescherming de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten.

 

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid