1. Toepasselijkheid
1.1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAAN Advocatuur B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60940816), tevens handelend onder de namen DAAN Advocaten, DAAN Legal en daanlegal, heeft ten doel de praktijk van advocaat en/of mediator uit te oefenen. DAAN Advocatuur B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verder aangeduid met ‘DAAN’.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan DAAN, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, aanvullende of gewijzigde opdracht die aan DAAN wordt gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.3 Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de advocaten, mediators, medewerkers en adviseurs van DAAN, alsmede ten behoeve van overige (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door DAAN. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

2. Opdracht
2.1 Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door DAAN, ook indien deze aan een of meer van haar advocaten, mediators, medewerkers of adviseurs wordt verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht en de daarmee verband houdende werkzaamheden rust alleen op DAAN en niet op haar advocaten, mediators, medewerkers en adviseurs persoonlijk of hun praktijkvennootschappen.
2.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is DAAN gerechtigd om met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten respectievelijk mediators een opdracht te beëindigen.
2.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.4 DAAN is bevoegd om in verband met de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Zij overlegt dit voor zover redelijkerwijs mogelijk op voorhand met opdrachtgever. DAAN is echter gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder of koerier in te schakelen. DAAN is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
2.5 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
2.6 De opdrachtgever vrijwaart DAAN tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

3. Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door DAAN omvatten het honorarium en de verschotten, te vermeerderen met omzetbelasting (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. DAAN brengt geen kantoorkosten in rekening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.2 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door DAAN periodiek vast te stellen basisuurtarief. Daarnaast kan bij het uurtarief rekening worden gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang van de zaak en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
3.3 DAAN is bevoegd het overeengekomen tarief periodiek te wijzigen, ook tijdens de duur van de opdracht.
3.4 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die DAAN ten behoeve van de opdrachtgever betaalt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, koeriers- en verzendkosten, kosten van uittreksels en andere specifieke kosten.

4. Betaling
4.1 Het honorarium en verschotten worden in beginsel maandelijks gefactureerd.
4.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verrekenen met een (beweerde) vordering op DAAN.
4.5 Indien opdrachtgever in verzuim is geraakt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,–.
4.6 Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan DAAN haar werkzaamheden opschorten. DAAN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van haar werkzaamheden.
4.7 Indien opdrachtgever meent dat de factuur niet juist is, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan DAAN te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten.

5. Voorschot
5.1 DAAN kan van de opdrachtgever zowel voorafgaand aan als gedurende een opdracht een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen c.q. voortgezet. Een voorschot kan tussentijds worden verrekend en wordt in ieder geval bij het einde van de opdracht verrekend.

6. Aansprakelijkheid en termijnen
6.1 Elke aansprakelijkheid van DAAN is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DAAN gesloten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6.2 Indien, om welke reden dan ook, onder de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) niet wordt uitbetaald, is de aansprakelijkheid van DAAN beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief btw en verschotten dat in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis – indien het een reeks of voorgezette gebeurtenis is, het begin van die reeks/het eerste moment van die gebeurtenissen – door DAAN ten aanzien van de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever is gefactureerd en binnen de betalingstermijn door de opdrachtgever is betaald, met een maximum van € 10.000,–. Onder aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis wordt zowel handelen als nalaten begrepen.
6.3 Elke aansprakelijkheid van DAAN voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DAAN gesloten Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door DAAN bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
6.5 Elke aanspraak jegens advocaten, mediators, medewerkers en adviseurs van DAAN of hun praktijkvennootschappen, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
6.6 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden.
6.7 Elke aansprakelijkheid van DAAN voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

7. Toepasselijk recht / geschillen
7.1 Op de rechtsverhouding tussen DAAN en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
7.2 De rechter in Arnhem is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Niettemin heeft DAAN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
7.3 Bij klachten over de advocatuurlijke dienstverlening kan de klacht door de opdrachtgever aan de interne klachtenfunctionaris van DAAN worden voorgelegd. Deze kantoorklachtenregeling is te vinden op www.daanlegal.nl/klachtenregeling.
7.4 DAAN is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en (zonder opdrachtgever hierover te informeren) ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden,
7.5 DAAN is bij de uitvoering van de opdracht zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). DAAN verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring, die is te vinden op https://www.daanlegal.nl/privacy-statement/.
7.6 Deze voorwaarden kunnen ook in de Engelse taal worden verstrekt. In geval van een geschil over inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.
7.7 Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van DAAN. Ze worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op diens eerste verzoek kosteloos aan hem toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden gepubliceerd op de website www.daanlegal.nl.

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram