Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
3 april 2020

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Door het Coronavirus is het logischerwijs wat naar de achtergrond geschoven, maar toch nog steeds belangrijk: heeft u na 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald aan een medewerker die ziek uit dienst ging na ten minste twee jaar ziekte, dan kunt u het bedrag vanaf 1 april 2020 terugvragen bij het UWV.

Het maakt daarbij niet uit of de arbeidsovereenkomst is geëindigd met een vaststellingsovereenkomst (gebaseerd op twee jaar ziekte), opgezegd met toestemming van het UWV of ontbonden door de kantonrechter (of zelfs het contract voor bepaalde tijd afliep na twee jaar ziekte).

Compensatie is ook mogelijk als de transitievergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een functieaanpassing wegens ziekte. Ook eventueel op de transitievergoeding in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen worden gecompenseerd.

Waar en wanneer kunt u de compensatie aanvragen?
De compensatie kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden aangevraagd. Een aanvraag moet worden gedaan vóór 1 oktober 2020. Dat kan via deze link: link naar de website van het UWV.

Voor transitievergoedingen die na 1 april 2020 worden betaald, moet binnen zes maanden na de dag van (volledige) betaling de aanvraag worden ingediend.

Bij transitievergoedingen die vóór 1 april 2020 zijn betaald, heeft het UWV (vanwege het grote aantal verwachte aanvragen) een beslistermijn van zes maanden. De beslistermijn is acht weken voor aanvragen voor compensatie van na 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen. Wel kan die termijn worden verlengd.

Wat moet u verstrekken bij de aanvraag?
U zult bij de aanvraag van de compensatie de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet door het bereiken van de einddatum is geëindigd: stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte. Dit kan zijn:
  • ontslagtoestemming UWV, waaruit blijkt dat het UWV toestemming verleent voor opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, of
  • ontbindingsbeschikking kantonrechter, waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ontbonden, of
  • de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst die ziet op het einde van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ná het verstrijken van het opzegverbod).
 • Bij een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de hele vergoeding is betaald. Als de transitievergoeding nog niet (volledig) uitbetaald is, volgt geen compensatie.

Misschien ten overvloede
De hoogte van de compensatie is gemaximeerd:

 • De compensatie die het UWV verstrekt is niet hoger dan de (wettelijk verschuldigde en) door de werkgever betaalde transitievergoeding.
 • De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. Is het dienstverband daarna nog een tijd als ‘slapend dienstverband’ voortgezet of heeft de werkgever het loon langer door moeten betalen vanwege een loonsanctie, dan wordt die laatste periode niet door het UWV gecompenseerd.
 • Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden wordt er niet meer aan compensatie verstrekt dan het bedrag waar recht op zou hebben bestaan als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd.

Daarnaast sprak de regering over een ander maximum: de compensatie zou maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon bedragen. Doel van de regeling is immers het voorkomen van ‘dubbele kosten’ voor werkgevers. Omdat over dit maximum nog veel vragen bestaan, treedt dit (nog) niet in werking op 1 april 2020. Dat betekent dat de compensatie niet wordt gemaximeerd op het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon.

Per 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding aangepast. Dat heeft voor veel werknemers tot gevolg dat de transitievergoeding lager is geworden. Om in aanmerking te komen voor compensatie ter hoogte van de oude berekening (de ‘hogere’ vergoeding), diende de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 te zijn begonnen. In geval van beëindiging met wederzijds goedvinden, diende vóór 1 januari 2020 overeenstemming te zijn bereikt. De daadwerkelijke einddatum kan dan wel na 1 januari 2020 liggen.

Heeft u vragen over de compensatie van de transitievergoeding? Wij helpen u natuurlijk graag!

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram