Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
18 maart 2020

NOW-regeling vervangt werktijdverkorting

Zoals bekend, heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers te helpen tijdens de Corona-crisis. Een overzicht van de maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Eén van de maatregelen die wordt getroffen, is het per direct intrekken van de regeling voor werktijdverkorting. In plaats daarvan komt een nieuwe regeling, de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (‘NOW-regeling’). Hieronder staat wat meer informatie over die nieuwe regeling en de overgang van de oude naar de nieuwe regeling. Daarbij is van belang dat om onder deze nieuwe NOW-regeling te kunnen vallen, het vrijwel zeker noodzakelijk is dat werkgevers volledig loon blijven doorbetalen aan werknemers voor wie er minder werk is. Onder de regeling voor werktijdverkorting was daar discussie over.

Overgang werktijdverkorting naar de nieuwe regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

  • Als al een aanvraag is gedaan voor werktijdverkorting en de ontheffing ook al was verleend, verandert er niets. Er zal alleen geen verlenging meer aangevraagd kunnen worden van die ontheffing (na de eerste periode van 6 weken); in plaats van een verlenging van werktijdverkorting kan een (nieuwe) aanvraag worden gedaan voor de NOW-regeling.
  • Als al wel een aanvraag was ingediend maar er was nog geen ontheffing verleend, dan wordt de aanvraag automatisch ‘overgezet’ in de nieuwe regeling op het moment dat die in werking treedt. Mogelijk moet dan wel extra informatie worden aangeleverd.
  • Als nog geen aanvraag is gedaan voor de werktijdverkorting, dan is dat ook niet meer mogelijk. Er zal dan gewacht moeten worden op de nieuwe NOW-regeling. Op het moment dat die in werking is getreden, zal daarvoor een aanvraag gedaan moeten worden. Het streven van het kabinet is om de nieuwe regeling binnen twee weken in te voeren.

Voorwaarden NOW-regeling
Aan de toepassing van de nieuwe regeling zijn hoogstwaarschijnlijk twee voorwaarden verbonden:

  1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt (3 maanden, en eventuele verlenging).
  2. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers volledig door. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Hoe ziet de NOW-regeling er verder uit?
Hierover is nog niet veel bekend, enkele hoofdlijnen zijn wel duidelijk. Anders dan bij werktijdverkorting, gaat de aankondiging van de NOW-regeling niet over arbeidsurenverlies, maar over omzetverlies (wel zal bij een daling in de loonsom achteraf een correctie op de NOW-tegemoetkoming plaatsvinden). Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming pakt dan dus bijvoorbeeld als volgt uit:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • indien minder dan 20% van de omzet wegvalt, is er geen tegemoetkoming.

De tegemoetkomingsperiode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 (en heeft dus terugwerkende kracht). Een aanvraag die na die tijd is ingediend, kan dus alsnog zien op de periode vanaf 1 maart 2020.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Bijkomend voordeel is dat de regeling is losgekoppeld van de WW, zodat werknemers hun WW-rechten niet opsouperen.

Wij houden jullie op de hoogte.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram