Dit nieuwsbericht delen: LinkedIn Facebook Twitter
8 oktober 2021

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Wat is het?

Op 1 januari 2021 is in de Faillissementswet de Wet homologatie onderhands akkoord (de WHOA) ingevoerd. De WHOA geeft ondernemingen die failliet dreigen te gaan de mogelijkheid om met een akkoord dat bindend is voor alle schuldeisers, de schulden van de onderneming (gedeeltelijk) te verminderen om faillissement te vermijden. Het WHOA-akkoord kan voorzien in een omzetting van schulden in aandelen, uitstel van betaling of (gedeeltelijke) kwijtschelding van vorderingen. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook aan de rechtbank verzocht worden om een aanpassing van overeenkomsten. Naast de onderneming die natuurlijk niet failliet wil gaan, profiteren de schuldeisers ook vaak van een WHOA-akkoord. Zij krijgen namelijk veelal een groter deel van hun vordering betaald dan wanneer de onderneming failliet zou gaan.

Bedrijven die kampen met een te hoge schuldenlast kunnen met een succesvol doorlopen WHOA-traject een doorstart maken, of de onderneming gecontroleerd liquideren.

Vóór 2021 was het voor een onderneming veel lastiger om buiten het faillissement een deel van haar schulden kwijtgescholden te krijgen. De onderneming moest de schuldeisers immers een akkoord aanbieden waarin stond dat de betalingsverplichtingen (gedeeltelijk) werden kwijtgescholden of uitgesteld, maar als één schuldeiser het hier niet mee eens was, werd daardoor het hele akkoord tegengehouden. Sinds de komst van de WHOA is het makkelijker om de schuldeisers te binden aan een akkoord. Niet alle schuldeisers hoeven namelijk voor het akkoord te stemmen om daaraan gebonden te zijn: als genoeg schuldeisers voor het akkoord stemmen, dan is het akkoord ook bindend voor schuldeisers die het niet met het akkoord eens zijn.

Ervaringen met de WHOA

We zijn inmiddels negen maanden verder en er zijn al volop akkoorden onder de WHOA-procedure aangeboden. De WHOA lijkt daarmee voor sommige ondernemingen daadwerkelijk een goede oplossing te zijn om faillissement te voorkomen, maar er is nog veel onzeker. De rechter moet het akkoord uiteindelijk verbindend verklaren. Dat kan pas nadat aan vele vereisten is voldaan. De WHOA zal niet voor elke onderneming in moeilijkheden de juiste oplossing zijn.

Daarnaast is het idee van de WHOA dat zowel de onderneming als de schuldeisers er beter uit komen dan in geval van een faillissement. Of dit in de praktijk ook echt altijd zo is, moet nog blijken. Bovendien is het nog niet duidelijk welke schuldeisers allemaal precies onder de WHOA kunnen vallen. De regeling is namelijk niet van toepassing op een onbekende verzameling van schuldeisers. Het zal dus bijvoorbeeld moeilijk zijn om een akkoord aan te bieden aan alle slachtoffers van een milieudelict of dieselschandaal.

Conclusie

De WHOA kan potentieel veel problemen oplossen, maar in de praktijk valt er nog veel te leren. Uit de uitspraken die tot nu toe zijn gewezen, blijkt dat vooral ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis een beroep doen op de WHOA. Hopelijk zorgen de voordelen van de WHOA – een faillissement kan worden vermeden, schulden worden (gedeeltelijk) kwijtgescholden en de procedure kan meestal vertrouwelijk blijven – er in ieder geval ook in de praktijk voor dat er na het aangeboden akkoord weer een levensvatbare onderneming staat.

Overweegt u om gebruik te maken van de WHOA of bent u betrokken bij een WHOA-procedure? De WHOA-specialisten van DAAN Advocatuur hebben ruime ervaring met het insolventierecht en herstructureringen. Zij staan u graag met raad en daad bij.

Mail
Telefoon
Feed
LinkedIn
Instagram