• 100% ARBEIDSRECHT& ONDERNEMINGS- RECHT

  Wij zijn DAAN: arbeidsrecht en ondernemingsrecht, advocatuur en notariaat.

  Ontdek Daan
 • DAAN & No Nonsense

  Geen lange adviezen. Praktische, begrijpelijke antwoorden, ook in ingewikkelde zaken.

  DAAN & Betrokken
 • DAAN & Betrokken

  Wij willen weten wat u drijft, ook als persoon. De langetermijnrelatie staat voorop, altijd.

  DAAN & Bevlogen
 • DAAN & Bevlogen

  Focus op het beste resultaat, gedreven door enthousiasme. Procederen als het moet.

  Onze aanpak

Onze aanpak

Geen barrières, maar voor iedereen ruimte om te excelleren in een hecht, ambitieus en doortastend team. Hartje centrum in een hypermodern kantoor. Hier werken we apart en toch samen, zodat we gemakkelijk overleg kunnen voeren over zaken en expertise laagdrempelig kunnen delen. Bij ons geen dichte deuren; die hebben wij letterlijk niet.

We werken voor nationaal en internationaal opererende ondernemingen en non-profitorganisaties. DAAN beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals op andere vakgebieden waarmee we veelvuldig samenwerken. Ook in het buitenland.

Wat wij doen

Ondernemingsrecht

Advocatuur & Notariaat

DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. De advocaten en notarissen van DAAN hebben gedegen kennis van het rechtspersonenrecht en vele juridische aspecten die met een rechtspersoon samenhangen. Of het nu gaat om het oprichten van rechtspersonen, het opstellen of beoordelen van een aandeelhoudersovereenkomst of het opstellen van algemene voorwaarden. De advocaten en notarissen van DAAN kunnen u van dienst zijn.

 • Algemene vergadering
 • Bestuurder
 • Besluitvorming
 • Concernverhoudingen
 • Financiering
 • Ondernemingsstructuur
 • Oprichting
 • Statuten
 • Vennootschapsrecht
 • Zeggenschap

Corporate governance is binnen veel bedrijven en instellingen nog altijd een toenemend aandachtsgebied. De eisen die aan de corporate governance worden gesteld worden steeds hoger en de druk vanuit de maatschappij op de ondernemingen en non-profitinstellingen steeds groter. De advocaten en notarissen van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem bieden met gedegen en specialistische kennis professionele ondersteuning op het gebied van corporate governance.

 • Belanghebbenden
 • Beloningsstructuren
 • Checks and balances
 • Commissarissen
 • Corporate Governance Codes
 • Risicomanagement
 • Toezichthouders
 • Transparantie
 • Verantwoordelijkheid
 • Zeggenschap

Er is een aantal mogelijkheden voor bedrijven om uit de (financiële) moeilijkheden te komen. Denk bijvoorbeeld aan een herstructurering of reorganisatie. Soms zijn een surseance van betaling of faillissement echter nog de enige opties. De ervaren advocaten, notarissen en curatoren van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem kunnen ondersteuning bieden als bedrijven in moeilijkheden verkeren. Naast als bewindvoerder of curator op te treden in bijvoorbeeld faillissement, staan zij ook bedrijven in moeilijkheden bij. Ook bedrijven die te maken krijgen met een ander bedrijf dat in moeilijkheden verkeert kunnen terecht bij de advocaten van DAAN voor juridische ondersteuning en advies.

 • Aflossingsproblemen
 • Beslag
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement
 • Financiering
 • Herstructurering
 • Surseance van betaling
 • Schuldeisers
 • Reorganisatie
 • Doorstart

Het is van belang om afspraken goed op papier te zetten. Of het nu gaat om algemene voorwaarden of een aandeelhoudersovereenkomst. Door de specialistische kennis op het gebied van het ondernemingsrecht, gecombineerd met een gedegen kennis van het algemene contractenrecht, zijn de advocaten en notarissen van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem in staat om te zorgen dat alles goed is geregeld. Zij adviseren u graag over het opstellen of beoordelen van de contracten.

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Agentuurovereenkomst
 • Financieringsovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst
 • Maatschapovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Participatieovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Distributieovereenkomst

Zowel in- als extern bevindt een onderneming zich in een complexe en dynamische omgeving. Deze omgeving kan aanleiding geven tot een veelvoud aan geschillen. Zoals een geschil tussen aandeelhouders of met een leverancier. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem hebben de kennis in huis om u bij te staan.

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bedrijfsschade
 • Claims van afnemers
 • Conflicten over jaarrekening
 • Geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Onrechtmatige daad
 • Procedures tussen onderneming en instellingen en overheid
 • Schade
 • Tegenstrijdig belang
 • Vrijwaring

 

Er komen veel aspecten kijken bij een (juridische) fusie of overname; een complexe aangelegenheid waar een gedegen onderzoek naar de betrokken organisaties en deskundigheid op het gebied van het ondernemingsrecht van groot belang is. De advocaten en notarissen van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem hebben de kennis over en de ervaring met het begeleiden van fusies en overnames om u in dit proces bij te staan.  

 • Samenwerkingsvormen
 • Aandeelhouders- en joint-ventureovereenkomsten
 • Due diligence
 • Koop en verkoop van onderneming
 • Management buy-out
 • Onderhandelingen
 • Opvolging (binnen familie)
 • Overname
 • Financiering en zekerheden
 • Juridische structurering
 • Koop- verkoopovereenkomst
 • Garanties en vrijwaringen

Binnen het ondernemingsrecht komen vraagstukken over (bestuurders)aansprakelijkheid veelvuldig voor. Het gaat hier veelal om complexe procedures die voor de betrokkenen vervelende gevolgen kunnen hebben. Door de jarenlange praktijkervaring op het gebied van (bestuurders)aansprakelijkheid kunnen de advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem de juridische ondersteuning bieden die hiervoor nodig is.  

 • Bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • Nemen van (financiële) risico’s
 • Laakbaar gedrag
 • Verantwoordelijkheid binnen de vennootschap
 • Verantwoordelijkheid buiten de vennootschap
 • Verzekering
 • Bedrijfsethiek
 • Aansprakelijkheid commissarissen
 • Stakeholders
 • Aansprakelijkheid en faillissement

Het maken van een doorstart of het doorvoeren van herstructureringen zijn manieren om een onderneming uit een moeilijke (financiële) situatie te krijgen of om de juridische structuur beter te doen aansluiten bij de actuele behoeften, zoals bijvoorbeeld risicospreiding of ten behoeve van fiscale optimalisatie. Het is van belang dat de juiste keuzes over de vormgeving hiervan worden gemaakt. De advocaten en notarissen van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem begrijpen dit en staan u met specialistische kennis bij om de doorstart of herstructurering succesvol te begeleiden.

 • Aandelentransacties
 • Activa/passivatransactie
 • Juridische fusie en splitsing
 • Herfinanciering
 • Uitkeringen
 • Risicoanalyse
 • Ontbinding en liquidatie van (groeps)vennootschappen
 • Surseance van betaling
 • Vennootschapsrechtelijke en organisatorische herstructurering
 • Zekerheden

Arbeidsrecht

Advocatuur

Het Team

Soms is het onvermijdelijk dat een werkgever overgaat tot ontslag van een werknemer. Ontslag heeft zowel voor werkgever als werknemer ingrijpende gevolgen. Het is dan ook van belang om de juiste juridische stappen te zetten. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem kunnen u hierin ondersteunen.

 • Disfunctioneren
 • Ontslag op staande voet
 • Proeftijdontslag
 • Pensioenontslag
 • Ontslagvergunning
 • Opzegging (UWV)
 • Ontbinding (kantonrechter)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontslagvergoeding / transitievergoeding
 • Opzegverbod
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Wet Werk en Zekerheid

Met al uw vragen over sociaal recht kunt u terecht bij DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem. De gespecialiseerde advocaten van het advocatenkantoor kunnen u ondersteunen bij het oplossen van onder andere vraagstukken over Ziektewet, WIA (WGA/IVA) en re-integratieproblematiek. Ook met vragen over Werkloosheidswetuitkeringen of het eigenrisicodragerschap kunt u terecht bij DAAN.

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, WGA/IVA)
 • Arbeidsongeschikt
 • Deskundigenoordeel
 • Bedrijfsarts
 • Eigenrisicodrager
 • Benadelingshandeling
 • Loonsanctie
 • Verhaalsanctie

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten wordt beïnvloed door een CAO. Door de grote invloed van CAO’s is kennis van het CAO-recht van groot belang. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem kunnen al uw vragen beantwoorden over CAO’s. Van algemeen verbindend verklaringen en werkingssfeerproblematiek tot uitleg van CAO-bepalingen en vragen over gebonden en ongebonden werknemers.

 • Vakbonden
 • Algemeenverbindendverklaring
 • Onderhandelingen
 • Gebonden werknemers
 • Ongebonden werknemers
 • Bovenwettelijke uitkering/Wachtgeld
 • Collectieve arbeidsvoorwaarden
 • Sectorcommissie
 • Werkgeversorganisatie
 • Incorporatiebeding

De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem kunnen u behulpzaam zijn bij al uw vragen over arbeidsvoorwaarden. De gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren over onderwerpen als vakantiedagen, leaseregelingen, bonusregelingen, optieregelingen en pensioen. Ook kan DAAN behulpzaam zijn bij het opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen.

 • CAO
 • Salaris
 • Bonusregeling
 • Leaseregeling
 • Pensioen
 • Parttime werken
 • Vakantiedagen
 • Onkostenvergoeding
 • Reiskostenvergoeding
 • Studiekosten

Bij het aangaan van een arbeidsrelatie is het van belang om goede afspraken te maken in een arbeidscontract. Op deze manier wordt er voorkomen dat er tijdens of bij het einde van de arbeidsovereenkomst onduidelijkheden of geschillen ontstaan. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem adviseren u graag bij het opstellen of beoordelen van arbeidscontracten.

 • Bepaalde tijd
 • Onbepaalde tijd
 • Opzegtermijn
 • Ketenregeling
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
 • ZZP
 • Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
 • Eenzijdig wijzigen
 • Proeftijd
 • Geheimhouding
 • Nevenwerkzaamheden

In veel arbeidsovereenkomsten zijn concurrentiebedingen opgenomen. Een concurrentiebeding, waaronder een relatiebeding, is regelmatig aanleiding voor een conflict tussen een werkgever en een (ex-)werknemer. Het is voor beide partijen van belang dat een concurrentiebeding zorgvuldig geformuleerd wordt. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van een concurrentiebeding, maar ook bij het procederen over overtredingen of het (gedeeltelijk) vernietigen van een concurrentiebeding.

 • Boete
 • Werkingsduur
 • Relatiebeding
 • Verplichte motivering
 • Bescherming bedrijfsdebiet
 • Onredelijke benadeling
 • Schriftelijk
 • Reikwijdte
 • Matiging
 • Onrechtmatige concurrentie

De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem hebben jarenlange praktijkervaring op het gebied van medezeggenschap. Zij kunnen u adviseren over alle aspecten van het medezeggenschapsrecht: van het instellen van een ondernemingsraad tot het adviesrecht en instemmingsrecht.

 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Ondernemingsraad (OR)
 • Centrale Ondernemingsraad (COR)
 • Groepsondernemingsraad (GOR)
 • Reorganisatie
 • OR-lid
 • Opzegverbod
 • Verkiezingen
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Personeelsvertegenwoordiging

Een reorganisatie is een complexe aangelegenheid. De advocaten van DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem kunnen u adviseren over de aanvliegroute en u begeleiden bij de uiteindelijke uitvoering van de reorganisatie, waaronder een sociaal plan. Wordt u als werknemer geconfronteerd met een reorganisatie, dan kan DAAN u eveneens bijstaan.

 • Collectief ontslag (WMCO)
 • UWV
 • Ontslagvergunning
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Herplaatsen
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Sociaal plan
 • Anciënniteit / ontslagvolgorde
 • Ontslagvergoeding
 • Ondernemingsraad
 • Stoelendans
 • Overgang van onderneming

Team

Nieuws

Hier vindt u onze laatste nieuwsberichten. Om ons gehele nieuwsoverzicht te bekijken, ga naar onze ‘Nieuws’ pagina.

Cliënten portaal

DAAN werkt volledig digitaal en biedt u de mogelijkheid om altijd zelf uw digitale dossier in te zien. Ook kunt u online stukken aan uw dossier toevoegen.

Inloggen